TŁUMACZENIA DLA BIZNESU

Translacja w zakresie najważniejszych
języków europejskich

czytaj więcej
COPYWRITING I CONTENT MARKETING

Tworzenie treści promujących firmy,
produkty i usługi

czytaj więcej
KREOWANIE WIZERUNKU FIRM I OSÓB

Budowanie korzystnego wizerunku
medialnego

czytaj więcej

Regulamin

       1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin sporządzony został dla firmy Wymownia. Barbara Celińska (NIP 777-255-44-17) i obowiązuje od dnia 05.04.2018 r.

1.2. Zamieszczone poniżej ogólne warunki współpracy, zwane dalej Regulaminem, stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Zleceniodawcą a firmą Wymownia Barbara Celińska, świadczącą usługi tłumaczeniowe.

1.3. Firma Wymownia Barbara Celińska z siedzibą w 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Sportowa 3/16, NIP:  777-255-44-17 zwana dalej Biurem, wykonuje tłumaczenia pisemne, redakcję i korektę tekstów zgodnie z poniższym Regulaminem oraz przyjętymi dobrymi praktykami rynkowymi.

1.4. Każdego Zleceniodawcę, na wyżej wymienione usługi, obowiązuje niniejszy Regulamin. Z dniem zlecenia wykonania usług Zleceniodawca akceptuje poniższy Regulamin.

1.5. Realizacja zlecenia rozpoczyna się z chwilą przekazania przez Zleceniodawcę pisemnego zamówienia (w tym drogą mailową, pocztą, kurierem) na daną usługę, opłacenia usługi i dostarczenia mailem potwierdzenia wpłaty wspomnianej kwoty. Wpłacona należność jest zwracana jedynie w przypadku całkowitego niewywiązania się z wykonania tłumaczenia. Jeżeli Biuro nie zaakceptuje warunków zawartych w zamówieniu lub z przyczyn nagłych nie może wykonać tłumaczenia, wówczas niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę.

1.6. Brak złożenia pisemnego zamówienia zwalnia Biuro z obowiązku wykonania usługi.

1.7. Biuro wykonuje swoje usługi zgodnie z aktualnym cennikiem. Cennik może ulec zmianie i ma jedynie charakter poglądowy. Wycena zlecenia wykonywana jest dla każdego ze Zleceniodawców indywidualnie i zależna jest od rozmiaru, terminu wykonania i charakteru zamówienia.

       2. WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I KOREKTY TEKSTÓW

2.1. Podstawą do rozliczeń jest strona obliczeniowa wykonanej usługi pisemnej, która obejmuje 1800 znaków wraz z pojedynczymi spacjami między wyrazami. W przypadku tłumaczeń przysięgłych strona obejmuje 1125 znaków.

2.2. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych regulują aktualne przepisy dotyczące tłumaczy przysięgłych, w szczególności ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego i rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

2.3. Liczba znaków jest obliczana przy pomocy odpowiednich funkcji edytora tekstu.

2.4. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia jest zaokrąglana do pół strony, z wyjątkiem pierwszej strony, która zawsze liczona jest jako pełna.

2.5. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia przysięgłego jest liczona jako pełna.

2.6. W ramach wykonywania tłumaczeń Biuro świadczy usługi tłumaczeniowe niepoświadczone (nieprzysięgłe) i poświadczone (przysięgłe).

2.7. W ramach wykonywania tłumaczeń niepoświadczonych (nieprzysięgłych) Biuro oferuje usługi tłumaczeniowe dwóch typów: Tłumaczenie Ekonomiczne i Tłumaczenie Premium.

2.8. Tłumaczenie Ekonomiczne to tłumaczenie wykonywane przez jednego tłumacza współpracującego z Biurem, bez dodatkowej korekty drugiego specjalisty. Tłumaczenie Ekonomiczne może zawierać niedoskonałości gramatyczne, stylistyczne, składniowe, leksykalne, interpunkcyjne, literówki. Tłumaczenie Ekonomiczne oferowane jest przez Biuro w cenie niższej od cen rynkowych.

2.9. Tłumaczenie Premium to tłumaczenie wykonywane przez jednego tłumacza współpracującego z Biurem, z dodatkową korektą wykonaną przez drugiego, wyspecjalizowanego tłumacza. Tłumaczenie Premium oferowane jest w cenie wyższej od Tłumaczenia Ekonomicznego. Poprawność tłumaczenia Premium określa się na 99%.

2.10. Przyjmuje się, że każde zlecenie, w przypadku którego nie zamówiono dodatkowej korekty, jest zleceniem Tłumaczenia Ekonomicznego.

2.11. Cena Tłumaczenia Ekonomicznego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji na stronie internetowej lub do wydruku. Przygotowanie do jakiejkolwiek publikacji wymaga dodatkowej korekty, która na zlecenie Zleceniodawcy może być wykonana przez Biuro za dodatkową dopłatą. Warunki takiej usługi są określane indywidualnie.

2.12. Tekst objęty usługą może zostać przez Zleceniodawcę przesłany pocztą tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną lub faksem. Na życzenie Biura Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć również oryginał tekstu.

2.13. Wszelkie wytyczne oraz instrukcje dotyczące zlecenia powinny zostać przekazane przez Zleceniodawcę na piśmie wraz ze zleceniem i przed rozpoczęciem jego wykonywania. Wytyczne przekazane w trakcie wykonywania zlecenia nie muszą zostać przez Biuro uwzględnione.

2.14. Biuro jest zobowiązane odesłać wykonane zlecenie pisemne lub tłumaczenie pocztą tradycyjną (płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem firmy pocztowej), kurierem (płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej) lub pocztą elektroniczną (bez dodatkowych opłat) na adres wskazany przez Zleceniodawcę.

2.15. Tekst tłumaczenia przysięgłego przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Dodatkowe egzemplarze tłumaczenia przysięgłego wykonywane są za opłatą wynoszącą 50% ceny tłumaczenia. Każde tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest na końcu adnotacją tłumacza z datą i numerem repertorium.

2.16. Biuro nie jest zobowiązane do zachowania podczas tłumaczenia oryginalnego układu tekstu w pliku.

2.17. W przypadku wstrzymania realizacji zamówienia (Anulowanie Zamówienia) w trakcie jego wykonywania Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty 50 % ceny zlecenia. Anulowanie Zamówienia musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do Biura osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.

2.18. Do czasu realizacji zlecenia nie wliczamy sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia, w którym Biuro przyjęło zlecenie.

2.19. Przed rozpoczęciem tłumaczenia Zleceniodawca może poprosić Biuro o przedstawienie dokładnych kosztów wykonania tłumaczenia oraz czasu jego realizacji – wycena jest bezpłatna. W wyjątkowych sytuacjach Biuro może odmówić wykonania wyceny.

2.20. W wyjątkowych przypadkach  Biuro może ustalić inną cenę, niż cena wynikająca z cennika. Dotyczy to szczególnie zleceń nadesłanych w formie pliku nieedytowalnego (np. pdf) lub w formie innej niż dokument word.

2.21. W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności, wymagających konkretnej wiedzy branżowej, wskazane jest przekazanie Biuru przez Zleceniodawcę źródła fachowego słownictwa oraz umożliwienie konsultacji z przedstawicielem firmy. Zapis ten dotyczy wszystkich tłumaczeń specjalistycznych, związanych z konkretną branżą.

2.22. Jeżeli Zleceniodawca wraz z tekstem oryginalnym nie przekazał żadnych specjalnych wskazówek dot. zlecenia tłumaczenia, wszystkie pojęcia i wyrażenia tłumaczone są na ogólnie powszechny i zrozumiały język.

2.23. W przypadku braku wskazówek od Zleceniodawcy i nie przekazania specjalistycznego słownictwa, jakiego Zleceniodawca oczekuje po przetłumaczonym tekście, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność wykonanego tłumaczenia z oczekiwaniami Zleceniodawcy.

2.24. W niektórych przypadkach Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu słabo czytelnych materiałów dostarczonych do tłumaczenia, zbyt dużej ilości materiału w za krótkim czasie wykonania, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.

       3. ZACHOWANIE POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE

3.1. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzone przez Zleceniodawcę są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

3.2. Pracownicy Biura, tłumacze wykonujący dane tłumaczenie oraz podwykonawcy związani z danym zleceniem mają prawo dostępu do wszystkich dokumentów i materiałów pomocniczych powierzonych przez Zleceniodawcę.

3.3. Materiały powszechnie dostępne (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.) nie są traktowane jako poufne.

3.4. Dane osobowe przekazane Biuru dobrowolnie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, przesłanie wiadomości email, zawarte w przesłanych Biuru dokumentach, wpisane w postaci komentarza na stronie internetowej Biura lub udostępnione Biuru w jakiejkolwiek formie zostają zapisane na skrzynkach email Biura i są przez nie gromadzone.

3.5. Każdy Zleceniodawca, pisząc do Biura, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Wymownia Barbara Celińska o numerze identyfikacyjnym NIP: 7772554417 i współpracujących z nią tłumaczy w celu odpowiedzi na otrzymane zapytanie, realizacji procesu tłumaczenia oraz obsługi strony internetowej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane przez okres dwóch lat. Zleceniodawca ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.

3.6. Biuro dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych, które uzyskuje od osób kontaktujących się z Biurem oraz Zleceniodawców.

       4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem zlecenia przez Biuro, błędami w tłumaczeniu, opóźnieniem oddania tłumaczenia, brakiem wykonania tłumaczenia jest ograniczona jedynie do wysokości całości (w przypadku niewykonania tłumaczenia) lub części np. 50% (w przypadku błędów lub znacznego opóźnienia)  wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie tego zlecenia.

4.2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności finansowej za jakość zleceń realizowanych w trybie ekspresowym. W przypadku ewentualnych błędów w tłumaczeniach ekspresowych zgłoszonych przez Zleceniodawcę Biuro podejmie się dokonania ich korekty odpłatnie. Za tryb ekspresowy rozumie się zlecenie tłumaczenia obejmującego więcej niż 4 strony obliczeniowe w ciągu 1 dnia (nie wliczając dnia przyjęcia zlecenia) oraz zlecenie tłumaczenia, które Zleceniodawca na piśmie (mailowo, faksem, listownie) określił jako tłumaczenie ekspresowe.

4.3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z przyczyn niezależnych od Biura, np. przerwy w dostawie prądu, awarie serwerów, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty, itp.

4.4. Biuro  nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które powstały na skutek błędów występujących w tekście oryginału lub jakiejkolwiek siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zlecenia.


4.5. Biuro  w ramach usługi Tłumaczenie Ekonomiczne wykonuje tłumaczenie bez weryfikacji drugiego tłumacza, native speakera lub polonisty. Weryfikację drugiego tłumacza i korektę polonisty zamawia się jako dodatkową usługę  wycenianą indywidualnie. W związku z tym Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy gramatyczne, składniowe, stylistyczne, leksykalne, literówki zaistniałe w tłumaczeniu zamówionym jako Tłumaczenie Ekonomiczne.

       5. REKLAMACJE

5.1. W przypadku reklamacji wszelkie uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę. Każda reklamacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej i dostarczona do siedziby Biura (pocztą, mailowo), z wyszczególnieniem wszystkich reklamowanych uchybień w treści całego tłumaczenia oraz komentarzem wyjaśniającym powód reklamowania danego fragmentu. Reklamacja powinna zawierać listę zastrzeżeń z określeniem wszystkich spornych miejsc w tłumaczeniu, które podlega reklamacji. Reklamacji mogą podlegać jedynie błędy wyszczególnione przez Zleceniodawcę.

5.2. Reklamacje przyjmowane będą jedynie w terminie 14 dni od dnia wydania przez Biuro tłumaczenia. W przypadku zgłoszenia błędów w tłumaczeniu po terminie 14 dni od dnia wydania tłumaczenia Zleceniodawcy, Biuro nie ma obowiązku wprowadzenia w tłumaczeniu poprawek.

5.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Biuro zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnej weryfikacji i poprawy zlecenia lub – w przypadku braku możliwości wykonania poprawek – udzielenia Zleceniodawcy rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

5.4. W przypadku Tłumaczenia Ekonomicznego za błąd podlegający reklamacji uważa się błędy merytoryczne, w sposób znaczny zmieniające znaczenie tłumaczonego tekstu. Niedoskonałości stylistyczne, gramatyczne, interpunkcyjne, terminologiczne, leksykalne i literówki uniemożliwiające publikację tekstu, podlegają reklamacji jedynie wówczas, gdy została zlecona  usługa korekty wykonanej przez drugiego tłumacza lub native speakera – redaktora i uchybienia pojawiły się w wykonanej przez niego korekcie (czyli jedynie w przypadku Tłumaczenia Premium).

5.5. Brak odbioru przez Zleceniodawcę przetłumaczonego tekstu i tym samym zapłaty należności w ciągu siedmiu dni od podanej na fakturze daty wykonania zlecenia będzie traktowany jako odmowa dokonania zapłaty przez Zleceniodawcę i będzie stanowił podstawę do wystąpienia przez Biuro na drogę sądową wobec Zleceniodawcy.

5.6. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie.

5.7. Brak zgłoszenia przez Zleceniodawcę  zastrzeżeń dotyczących przekazanego tłumaczenia w ciągu 14 dni  jest równoznaczny z przyjęciem i akceptacją tłumaczenia.

5.8. Niniejsza reklamacja nie obejmuje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym – Zleceniodawca przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Poprawienie przez Biuro błędów występujących w tłumaczeniu ekspresowym wykonane może zostać w terminie nieekspresowym, odpłatnie.

        6. PŁATNOŚCI

6.1. Płatności za wykonane usługi dokonywane są na podstawie faktury pro forma (Biuro nie jest płatnikiem vat i faktury wystawiane są bez vat).

6.2. Płatności można dokonać przelewem na numer rachunku podany przez Biuro. W przypadku braku wpłaty należności ujętej na fakturze pro forma Biuro nie jest zobowiązane do realizacji tłumaczenia.

6.3. Dłuższy termin płatności lub wystawienie miesięcznej faktury zbiorczej wymaga indywidualnych uzgodnień.

6.4. Wykonane zlecenia pozostają własnością prawną Biura do chwili uregulowania wszelkich należności przez Zleceniodawcę.

6.5. Opóźnienie w przesłaniu przetłumaczonego dokumentu Zleceniodawcy nie może powodować umniejszenia lub odmowy zapłaty.

        7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Autorskie prawa majątkowe do wykonanego tłumaczenia przenoszone są na Zleceniodawcę, na życzenie każdego Zleceniodawcy, bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Biuro oraz po zawarciu pisemnie odpowiedniej umowy na przeniesienie autorskich praw majątkowych. Warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych ustalane są indywidualnie z każdym ze Zleceniodawców, który o to poprosi.

7.2. Zleceniodawca zobowiązuje się do podania w publikacji informacji o osobistych prawach autorskich należnych tłumaczom oraz organizacji tłumaczenia przez biuro tłumaczeń Wymownia Barbara Celińska.

         8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz w cenniku usług.

8.2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Biura wraz z podaniem dnia, od którego obowiązuje.

8.3. Biuro może podjąć się realizacji zleceń na warunkach innych, niż określone w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Biuro zawiera indywidualną umowę ze Zleceniodawcą, ustalając warunki wykonania zlecenia.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.